تست

زیست دوازدهم فصل اول ( آزمایشات و دانشمندان)
آموزشی

زیست دوازدهم فصل اول ( آزمایشات و دانشمندان)

  تا حالا شده که آزمایش ها و دانشمندان کتاب زیست دوازدهم را فراموش کرده یا با هم اشتباه گرفته…